Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pyöräliitto Ry (2662156-9)
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
pyoraliitto@pyoraliitto.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

IT-ylläpitäjä Timi Wahalahti, sähköposti timi.wahalahti@pyoraliitto.fi

4. Rekisterin nimi

Pyöräliitto Ry:n Pyörävaalit-kampanjan henkilörekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Pyörävaalit-kampanjassa ehdokkaille tarjotaan mahdollisuus allekirjoittaa pyöräilyjärjestön vaaliteesit ja osoittaa tukensa pyöräilyn edistämiselle. Allekirjoittamisten mahdollistamiseksi sivustolla on lomake, jossa ehdokkaalta kysytään listaamiseen liittyvät oleelliset tiedot. Samalla lomakkeella ehdokas voi ilmaista halukkuutensa saada jatkossa ajankohtaisia pyöräilyn edistämiseen liittyviä tietoja sähköpostitse. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Pyörävaalit-kampanjasivustolla ehdokkaiden listaamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tietoja jotka henkilö on ilmoittanut lomakkeella sekä joiltain osin manuaalisesti täytettyjä tietoja kuten ehdokkaan numero vaaleissa sekä mahdollinen läpipääsy.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään. Tietoja tallennetaan vain jos henkilö on lähettänyt Pyörävaalit-sivustolla allekirjoituslomakkeen. Joitain tietoja, kuten ehdokkaan numero sekä läpipääsy voidaan hakea Oikeusministeriön vaalit.fi-sivustolta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kampanjan osallistuvien organisaation ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
  • Sähköinen aineisto: Lähetettyjen allekirjoitusten luku- ja poistamisoikeudet on rajattu vain kampanjan organisoinnissa mukana oleville tahoille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan kampanjassa mukana olevien organisaatioiden luotetuille työntekijöille tai vapaaehtoisille.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.